Vi arbejder efter dagtilbudsloven, der præciserer vores formål er at fremme børns trivsel, udvikling og læring og dannelse.  Vi har udarbejdet læreplan med overordnede mål inden for de læreplanstemaer, der er bestemt i loven. Vi arbejder med læreplanen gennem hele dagen både gennem de daglige rutiner med mad, toiletbesøg, selvhjulpenhed, egen regulering af krop og følelser, leg med børn og voksne, udeliv, venner og de aktiviteter, der skifter hver dag eller er i fokus i perioder, som er mere målrettede mod eks. Natur og science, sprog, bevægelse, musik, kreative projekter osv.

Vi reflekterer sammen frem til, hvordan aktiviteterne tilrettelægges, så den aktuelle børnegruppe trives og lærer mest muligt.

Samtidig har vi pligt til, når vi og/eller I som forældre er bekymrede for jeres barn trivsel, udvikling og læring generelt eller i et af læreplanstemarne, at sparre med hinanden, pædagogisk leder og medarbejdere og iværksætte handling. Vi vil have en samtale med jer og snakke med jer om, hvad, vi mener, vi sammen skal sætte i værk og om vi mener, der er behov for at inddrage samarbejdspartnere til hjælp for os og jer. Ofte vil vi afprøve tiltag i dagtilbuddet og hjemme, før der inddrages samarbejdspartnere. Forældre vil altid blive inddraget i og være medspiller i arbejdet med barnet.

Læs mere om vores arbejdsproces her  Link til flow om arbejdsproces Link til læreplan Link til introduktion til pædagogik( er i tvivl om det er her eller under søg job og studerende)

Pædagogisk læreplan